logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ

 
วิสัยทัศน์
 
      เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ และการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริการที่เป็นเลิศของบุคลากรมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
   
 ภารกิจ
        มีอำนาจ หน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล การบำรุงรักษา และการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับ การใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้งการจัดหาประโยชน์และทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับเงินคงคลังและเงินตราที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย"
 

 
 
 
ส่วนบริหารทั่วไป
 • ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร
 • รวบรวมจัดทำผลการปฏิบัติงานสถิติข้อมูลบันทึกข้อมุลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ
 • จัดเก็บ ดูแลเอกสารของทางราชการ
 • จัดทำสัญญาเช่าทะเบียนรายตัวผู้เช่า และบัตรประจำตัวผู้เช่า
 • ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้และจัดทำบัญชีต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรวบรวมเงินนำส่งกองคลัง
 • เร่งรัด ติดตาม ทวงถามเงินค้างชำระต่าง ๆ ทุกประเภท ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำงบประมาณการรายได้ประจำปี

   

   

   

ส่วนจัดการฐานข้อมูล
 • ด้านทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ
 • ด้านสำรวจและส่งเสริมการรังวัด
 • งานด้านการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

   

   

   

 
 
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
ด้านบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดิน และหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ ฯลฯ
ด้านการพัฒนาและจัดหาประโยชน์
 • การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น
 • การโอนสิทธิการเช่าเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
 • การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม ฯลฯ

   

   

 
 
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ประเมินราคาที่ดินรายบล๊อก รายแปลง อาคารชุด
 • กำหนดมาตรฐานต้นทุนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประเมินราคาโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ
 • ประเมินราคาเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การเวนคืน การแลกเปลี่ยนการจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ของหน่วยงานอื่น
 • ให้บริการสอบถามข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายบล๊อก รายแปลงโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด

 

พันธกิจ
 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มมูลค่าและหรือรายได้
 3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดตรัง และได้มาตรฐานสากล
 4. เป็นตัวแทนรับจอง จำหน่าย จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก
 5. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรมธนารักษ์ และจังหวัดตรัง
9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 2480 ครั้ง