logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง
  28 ตุลาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  7 ตุลาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง
  13 กันยายน 2565
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง
  30 กรกฎาคม 2564
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
  21 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง
  1 กรกฎาคม 2564
 • การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  23 มิถุนายน 2560
 • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิิเข้ารับการประเมนความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่่่ 2
  19 มิถุนายน 2560
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง
  14 มิถุนายน 2560
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  6 มิถุนายน 2560
 • การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์และตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  23 กุมภาพันธ์ 2558
 • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครัั้งที่ 2
  19 กุมภาพันธ์ 2558
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเลือกสรร กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ
  16 กุมภาพันธ์ 2558
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  23 มกราคม 2558