logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง

Web application : TRD Smart Pay
ช่องทางการติดต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานฯ
การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์สำหรับส่วนราชการผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
TRD SMART PAY
ที่ราชพัสดุน่ารู้
ประกาศใชับัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562